พิธีประสาืทปริญญา รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2547
ในวันที่ 4 กันยายน 2547
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ฯพณฯ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร เป็นประธานในพิธี