ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
19 มิถุนายน 2545
เปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2545

ดาวน์โหลด
7 กรกฎาคม 2545
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2545
ชมรมนาฎศิลป์วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ ร่วมแสดงในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2545

ดาวน์โหลด
20 กันยายน 2545
พิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2545
การก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร1 และอาคาร 2

ดาวน์โหลด
11-13 ตุลาคม 2545
สัมมนาสภานิสิต – นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไปประเทศ ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลด
14-16 ตุลาคม 2545 การประชุมทางวิชาการนานาชาติ COLT1, 2002

ดาวน์โหลด
29-30
พฤศจิกายน 2545
ฯพณฯ ปองพล อดิเรกสาร และคณะ ตรวจราชการที่วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
12 ธันวาคม 2545
การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนามหาปัญญาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด
14 ธันวาคม 2545
การเสวนาแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ การทำสารนิพนธ์และการสอบประมวลความรู้

ดาวน์โหลด
14 ธันวาคม 2545
การสัมมนาแนวทางการทำและพัฒนางานวิจัย กับความเป็นผู้นำทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

ดาวน์โหลด
26 ธันวาคม 2545
ร่วมสังสรรค์งาน HCC Party Night 2003

ดาวน์โหลด