วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ จัดพิธี
ประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2544
โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา บีช
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2545
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งในปีนี้ได้มีผู้สำเร็จการศึกษา
จากคณะบริหารธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น 943 คน ดังนี้

- สาขาวิชาการจัดการ            350  คน
- สาขาวิชาการบัญชี              184  คน
- สาขาวิชาการตลาด              200  คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    78  คน
- สาขาวิชาการจัดการทรัพย์ฯ 131 คน

Home        Next >>


วันซ้อมย่อย         วันซ้อมใหญ่         พิธีประสาทปริญญา