ณ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2544
เวลา 8.00 - 12.00 น.

บรรยายภาพ: