ค้นหาประมวลภาพ
 
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเหตุการณ์
รุปภาพ
ไฟล์ VDO
9 เมษายน 2543
พิธีสถาปนา วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด
4 มิถุนายน 2543
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคสมทบ ปี 2543

ดาวน์โหลด
-
รับน้องใหม่ ปี 2543

ดาวน์โหลด
22-25 มิถุนายน 2543
ชมรมค่ายอาสาพัฒนา วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ เข้าค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนปากบาง อ.สะกอม

ดาวน์โหลด
30 มิถุนายน 2543
นักศึกษาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ
"พัฒนาจริยธรรมนักศึกษาโดยแนวพุทธศาสนา"

ดาวน์โหลด
12 กรกฏาคม 2543
โครงการประกวด MR & Miss HCC2000

ดาวน์โหลด
13-14 กรกฏาคม 2543
แห่เทียนพรรษา

ดาวน์โหลด
15-17 กรกฎาคม 2543
โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนากีฬา ต้านยาเสพติด" ณ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ดาวน์โหลด
19 กรกฏาคม 2543
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด
19 กรกฏาคม 2543
คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าแสดงความยินดี กับ ดร.วัน เดชพิชัย เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่

ดาวน์โหลด

หน้า 1 | 2