11.รองศาสตราจารย์ ดร. วัน เดชพิชัย อธิการ กล่าวสดุดี
นายเนตร จันทรัศมี และรองศาสตราจารย์ พสุ สัตถาภรณ์
12.ท่านประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่นายเนตร จันทรัศมี
นักธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น    <<back   next>>