พิธีสถาปนา วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2543