นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ตอนพิธีการ

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click