นายสรณ์ จงศรีจันทร์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย บริษัท Young & Rubicam Brands ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click