ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ตอนพิธีการ

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click