ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ราชบัณฑิตปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ไม่สามารถดูประมวลภาพ click