โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา เฟส1
รายงานความก้าวหน้าล่าสุด วันที่ 9 สิงหาคม 2553