โครงการก่อสร้างอาคาร 8 (อาคารภูเก็ต)
รายงานความก้าวหน้าล่าสุด วันที่ 10 สิงหาคม 2561