โครงการก่อสร้างอาคาร 3 (อาคารสุราษฎร์ธานี)
รายงานความก้าวหน้าล่าสุด วันที่ 10 สิงหาคม 2561