โครงการก่อสร้างอาคาร 1 (อาคารสงขลา)
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541