งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสงขลา)
วันที่ 18 ตุลาคม 2556