งานปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสงขลา) วันที่ 3 กรกฏาคม 2556