โครงการก่อสร้างอาคารสโมสรนักศึกษา
รายงานความก้าวหน้าล่าสุด วันที่ 3 มกราคม 2550